Příspěvek na péči

Příspěvek na péči  by měl pomáhat dětem a dospělým, kteří kvůli vážné či chronické nemoci, vážnému úrazu nebo vysokému věku nezvládají činnosti, které jsou v každodenním životě běžné.

Kdo si může o příspěvek na péči požádat?

O příspěvek na péči vždy žádá osoba, která ho potřebuje, nikoliv osoba, která pečuje.

Kde a jak si mohu o příspěvek na péči požádat?

O příspěvek na péči se žádá na kontaktním pracovišti Úřadu práce, kdy je nutné vyplnit dva jednoduché formuláře – Žádost o příspěvek na péči (ke stažení ZDE) a Oznámení o poskytovateli pomoci (ke stažení ZDE). Prostřednictvím druhého formuláře oznámíte Úřadu práce, jestli vám bude péči zajišťovat osoba blízká (např. rodič v případě nezletilých dětí, u dospělých mohou péči zajišťovat např. plnoleté děti, sourozenci, tety, strýcové…), či zda to bude poskytovatel sociálních služeb nebo třeba asistent sociální péče. Pečovatele smíte v průběhu čerpání příspěvku na péči měnit. Úřad práce o tom ale musíte informovat do osmi dní od změny.

Jaký je další postup od podání žádosti?

Na základě žádosti o příspěvek provede Úřad práce sociální šetření, během kterého posoudí, kolik z deseti základních životních potřeb zvládnete bez asistence druhé osoby. Sociální šetření se provádí buď v místě bydliště, nebo ve zdravotnickém zařízení (u osob hospitalizovaných déle než šedesát dní).

Prošetřením zvládání životních potřeb však postup nekončí. Výsledky sociálního šetření Úřad práce předá posudkovému lékaři příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, který si vyžádá vaší zdravotní dokumentaci (respektive vyplněný formulář) od vašeho ošetřujícího lékaře – nikoliv odborného, ale tzv. obvodního lékaře – buď praktika v případě dospělých, či pediatra v případě dětí. V žádném případě proto neignorujte výzvu k návštěvě vašeho lékaře, kterou obdržíte zpravidla poštou od Úřadu práce. Důrazně doporučujeme vašeho lékaře či pediatra vašeho dítěte navštívit a donést mu všechny nálezy a zprávy odborných lékařů – ať už je to od diabetologa, ortopeda, neurologa či například onkologa.

Poté posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení vydá posudek o vašem zdravotním stavu a přiznání či nepřiznání stupně závislosti. Na základě tohoto posudku vydá Úřad práce konečné rozhodnutí o přiznání či nepřiznání dávky. Zaslání rozhodnutí však předchází vyrozumění Úřadu práce k možnosti nahlédnutí do spisu a vznesení možných námitek. Toto nikdy neignorujte, spojte se s Úřadem práce a domluvte si termín, kdy můžete nahlédnout do spisu – zpravidla však můžete do pouhých pěti dní od obdržení vyrozumění. Zaměřte se hlavně na posudek z OSSZ, kde naleznete kromě shrnutí vašeho zdravotního stavu i přiznaný stupeň příspěvku na péči. Pokud s čímkoliv nesouhlasíte, pracovnice Úřadu práce s vámi sepíše tzv. námitku – buďte tedy raději připraveni a mějte sepsané úkony, které z vašeho pohledu nezvládáte. Sepsáním námitky oddálíte vydání rozhodnutí – námitka putuje totiž zpět na OSSZ k posudkovému lékaři, který se k ní vyjádří – buď ji uzná, nebo ne. Vám pak v případě nesouhlasu zůstane ještě další možnost, kterou je odvolání do rozhodnutí.

Příspěvek na péči je zpravidla přiznán v případech,  pokud nepříznivý zdravotní stav trvá minimálně rok nebo pokud se během jednoho roku nepředpokládá jeho zlepšení.

Příspěvek na péči je vždy přiznán buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Čas si v tomto případě hlídat nemusíte, krátce před ukončením platnosti obdržíte poštou od Úřadu práce vyrozumění o zahájení úkonů k novému řízení. Do doby vydání nového rozhodnutí vám bude vyplácen příspěvek na péči dle posledního rozhodnutí – nemusíte se tedy bát, že o dávku na určitý čas do obdržení nového rozhodnutí přijdete. Pokud vám bude přiznám příspěvek na péči v nižší výši, nebudete muset rozdíl vracet. Naopak, pokud vám bude přiznán příspěvek na péči vyšší, než jste pobírali doposud, rozdíl vám  bude doplacen od doby ukončení starého rozsudku do vydání nového.

Celý proces týkající se přiznání příspěvku na péči může trvat několik měsíců. Pokud ale úředníci vaši žádost schválí, vyplatí vám příspěvek zpětně za dobu od podání žádosti.

Jestliže se časem zdravotní stav zhorší, můžete požádat o zvýšení příspěvku. K tomu slouží tiskopis Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči (ke stažení ZDE) Následovat bude další šetření Úřadu práce a vypracování nového posudku.

Jaké základní životní potřeby se posuzují?
 Životní potřeba Popis
Mobilita Vstávání a usedání, zaujímat a měnit polohy, stoj, pohybovat se chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, otevírat a zavírat dveře, chůzi po schodech (nahoru i dolů) v rozsahu jednoho patra, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.
Orientace Poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném sociálním prostředí, orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.
Komunikace Vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.
Stravování Vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.
Oblékání a obouvání Vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
Tělesná hygiena Použít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
Výkon fyziologické potřeby Včas používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
Péče o zdraví Dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.
Osobní aktivity Navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
Péče o domácnost Nakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí, obsluhovat topení, udržovat pořádek. (Tahle životní potřeba se neposuzuje u osob mladších 18 let, namísto toho se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je potřeba věnovat zdravému dítěti a dítěti, které vyžaduje péči.)

Zdroj: http://www.penize.cz

Pod každou z životních potřeb spadá několik úkonů. Když nezvládnete třeba jen jeden úkon, považuje se životní potřeba za nezvládnutou.

Jaké jsou stupně závislosti a výše příspěvku na péči od 1.7.2024

Pokud posudkový lékař rozhodne kladně, bude vám příspěvek na péči poskytován po dobu uvedenou v rozhodnutí, a to buď bezhotovostně na váš bankovní účet, nebo složenkou.

Zdroj: http://www.mpsv.cz

Právní úprava

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“)
  • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů    (dále jen „vyhláška č. 505/2006 Sb.“).